Tiedonsiirtosanomat

Yleistä tiedonsiirtosanomista

– Käytettävä XML-sanomien encoding on ”UTF-8”. Poikkeuksista maininnat sanomakohtaisesti.
Sanomakuvaukset ja koodistot excel-muodossa (Päivitetty 22.10.2018). Uusia sanomia päivitetään exceliin myöhemmin.

Tietosuoja
– Metsätietostandardin mukaisilla sanomarakenteilla on mahdollista välittää tietosuojan ja GDPR:n alaista tietoa, mikä tulee ottaa huomioon sitä käsittelevissä järjestelmissä. Tietosuojaratkaisut tehdään aina järjestelmäkohtaisesti.
Metsäkeskuksen julkisten ympäristötietojen luovuttamisen ohjeistuksen mukaan ”Jos tietojen saaja yhdistää tiettyä henkilöä koskevat ympäristötiedot henkilön nimeen, osoitteeseen, muuhun yhteystietoon tai henkilötunnukseen, muodostuu henkilötietoja sisältävä rekisteri. Silloin tietojen käsittelyssä on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia velvoitteita.”
-Lisätietoa aiheesta:

Stardantointimuotojen vertailu
– Metsätietostandardissa ollaan yhä useamman sanoman osalta pohdittu siirtymistä XML-formaatista muihin tiedostomuotoihin. Sanomamuotojen vertailua on tarkasteltu ensimmäisen kerran SWOT-analyysillä ohjausryhmän kokouksessa 12.12.2022, oheiselle tietosisällöllä: – Standardointimuotojen vertailun SWOT-analyysi (Päivitetty 19.12.2022).


Käytössä olevat sanomaversiot organisaatioittain

Varmista tiedon ajantasaisuus toiselta osapuolelta ennen tiedonsiirron aloittamista
Organisaatio Sanoma Versio Kommentit Tieto päivitetty
Suomen metsäkeskus Hilamuotoinen metsävaratieto HMV1.1 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Hirvivahinkoilmoitus HVI1.0 Uusi TSP (KAPA) 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Kemera-tiedot KEMERATK 1.0 15.6.2021
Suomen metsäkeskus KEMERA - Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista KMRHA1.2 Uusi TSP (KAPA) 15.6.2021
Suomen metsäkeskus KEMERA - Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen KMRTI1.2 Uusi TSP (KAPA) 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Metsänkäyttöilmoitus MKI1.2 Uusi TSP (KAPA) 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Metsänkäyttöilmoitustiedot MKITK 1.0 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Metsäkeskus – Maksatussanoma MKMA1.1 Haettava sanoma, uusi TSP 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Metsävaratietojen päivityspyyntö MKMVTP1.0 Uusi TSP (KAPA) 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Omavalvontatieto MKOVT1.1 Uusi TSP (KAPA) 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Metsäkeskussanomien palauteviesti MKP1.1, MKP1.3 Uusi TSP (KAPA) 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Metsäkeskus – Päätös MKPS1.1 Haettava sanoma, uusi TSP 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Tarkastustietosanoma MKTT1.0 Haettava sanoma, uusi TSP 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Metsävaratiedot MV1.7, MV1.8 Eroavaisuuksia järjestelmien välillä, Metsävaratiedon latauspalvelu käyttää 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Hilamuotoiset metsävaratiedot MVHILA 1.0 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Kuviomuotoiset metsävaratiedot MVTK1.0 15.6.2021
Suomen metsäkeskus Puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyyntö julkisuustiedoilla PUUKTPP1.0 15.6.2021

Metsävara ja erityspiirretiedot

Metsävarasanoman API kokeilu – 6.9.2022 Valmistelutyöryhmän yleiskokous 4/2022

Ensimmäinen luonnos MV sanoman vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta eli API ilmentymästä HTML -dokumentaatio. Päivitetty 6.9.2022

Metsävaratiedot

Metsävaratietoja tässä yhteydessä ovat: kuviot (jotka voidaan ryhmitellä kiinteistöittäin ja palstoittain), kuvion perustiedot, kuvion paikkatieto, kuvion puustotiedot (ositekohtaiset tiedot, kuollut puusto, yhteenveto, runkolukusarja, runkolukusarjaositteet), kuvion toimenpiteet (hakkuut ja metsänhoitotyöt sekä toteutetut että suunnitellut), kuvion vaihtoehtoiset toimenpideketjut (hakkuu- ja metsänhoitotyöketjut) ja kuvion erityispiirteet.

Sanomien versiotaulukossa Metsävaratieto-sanomaversioiden kirjaintunniste on MV.

Erityispiirretiedot

Erityispiirretietoja tässä yhteydessä ovat: luokitellut pistemäiset, viivamaiset ja aluemaiset erityispiirteet. Erityispiirreluokittelu on laaja kattaen mm. eläimistön, kasviston ja sienestön sekä lukuisia kohdeluokkia toiminnanohjaukseen, puukauppaan, kaavoitukseen tai muihin vastaaviin liittyen.

Sanomien versiotaulukossa Erityispiirre-sanomaversioiden kirjaintunniste on EP.


Puukauppa ja metsänhoito

Muutosesitykset / tulevat muutokset 2013 – 2017

Sanomat löytyvät sivuston versiotaulukosta sanomaryhmästä ”Puukauppa ja metsänhoito”.

Puukaupan ja metsänhoidon sanomat

Sanomat löytyvät sivuston versiotaulukosta sanomaryhmästä ”Puukauppa ja metsänhoito”.


Metsäkeskussanomat

Metsäkeskussanomien metsätietostandardiin liittyvät tekniset ohjeet on koottu tälle sivulle. Sanomakohtaisiin ohjeisiin pääset Metsätietostandardisanomien versiotaulukon Yksityiskohtaiset tiedot -sarakkeen linkistä kunkin sanoman riviltä.

Metsäkeskus ohjeistaa omilla sivuillaan tarkemmin mm. tiedonsiirtoon liittyvistä seikoista. Tästä linkistä pääset lukemaan Metsäkeskuksen tuottamaa tähän liittyvää materiaalia.

Sanomien kirjoittamisessa, lukemisessa ja tulkinnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin ohjeisiin ja esimerkkisanomiin ja sisältöihin:

Metsäkeskus ohjeistaa omilla sivuillaan tarkemmin mm. tiedonsiirtoon liittyvistä seikoista. Tästä linkistä pääset lukemaan Metsäkeskuksen tuottamaa tähän liittyvää materiaalia.

Sanomien kirjoittamisessa, lukemisessa ja tulkinnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin ohjeisiin ja esimerkkisanomiin ja sisältöihin:

 • Metsäkeskussanomien paikkatietojen soveltamisohjeet (päivitetty 25.4.2017)
 • Juurielementin sisältöön löytyvät esimerkit kunkin sanoman Yksityiskohtaiset tiedot -sarakkeesta
 • Esimerkkisanomat
 • XML-sanoman encoding = ”UTF-8” tai ”ISO-8859-1”. Näistä suositeltavampi on ”UTF-8”.
 • Metsäkeskus yhdistää metsäkeskussanomissa liikkuvat toimijatiedot oman asiakasrekisterinsä tietoihin. Asiakasrekisterin tiedot perustuvat väestörekisterikeskuksen tietoihin.
  Jotta tietojen liittäminen voidaan tehdä nopeasti ilman manuaalisia välivaiheita, on ensiarvoisen tärkeää, että toimijatietoihin liitetään aina kun mahdollista henkilöiden tapauksessa henkilötunnus ja organisaatioiden tapauksessa yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus). Mikäli tämä ei olisi jostain syystä mahdollista tulisi henkilötoimijan tapauksessa etu- ja sukunimi eritellä erikseen niille tarkoitettuihin tietokenttiin (FirstName ja LastName). Nimen esittämistä yhdessä kentässä (WholeName) ei suositella, koska tämä johtaa monessa tapauksessa manuaaliseen selvittelyyn. Edellä mainittuja suosituksia noudattamalla Metsäkeskus pystyy takaamaan tehokkaamman ja nopeamman tietojen käsittelyn, näin asioiden käsittely tulee hoidetuksi osapuolten näkökulmasta tehokkaasti.

Metsänkäyttöilmoitus (viranomaisilmoitus)

Metsänkäyttöilmoituksen tiedot löytyvät versiotaulukosta versiotunnisteella MKI.

Kemera-sanomat

Kemera-sanomien tiedot löytyvät versiotaulukosta versiotunnisteilla KMRHA (KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista) ja KMRTI (KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen). Työversioina löytyvät sanomat KMRMA_T (KEMERA – Maksatussanoma) ja KMRPS_T (KEMERA – Päätös).

Tarkastustietojen, omavalvonnan ja toteutustietojen sanoma

Osaksi metsäkeskussanomia ja Metsäkeskusten tiedonsiirtoa on suunniteltu ”Tarkastustietojen, omavalvonnan ja toteutustietojen” sanomakokonaisuutta. Luonnosteluvaiheen sanomadokumentaatioon voit tutustua Metsätietostandardisanomien versiotaulukossa sanoman MVPMK_T dokumentaatiosta (ks. kuvaus alkaen CommonObjectData-elementistä). Alla linkit luonnosteluvaiheen materiaaleihin.


Omavalvonta

Syksyllä 2016 osana ”Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä” -kärkihanketta on metsätietojen standardoinnissa pienryhmätyönä jäsennetty metsällisten töiden omavalvonnan tietosisältöjä. Kärkihankkeessa haetaan ratkaisuja metsätiedon hallintaan ja sähköisiin palveluihin. Tämä omavalvontahanke sijoittuu tarkemmin seuraavaan kategoriaan: 3. Metsätiedon hankinta, laatu ja sisältö; 3.2. Omavalvonnan ja metsävaratiedon päivityksen menetelmät ja tekniikat.

Tässä osiossa julkaistaan toistaiseksi luonnoksia omavalvontatietojen rakenteista ja sisällöistä. Luonnokset perustuvat toistaiseksi lähes täysin Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen (WoodForce) sanomakokonaisuuteen ja siellä erityisesti loppuarvioinnin/laadunseurannan (FinalAudit) ja koealojen (QualityControl) sanomiin. Pienryhmärtyöskentelyssä on havaittu joitain kehitystarpeita tietosisällöissä. Jatkotyöskentelyssä kehitystarpeita pohditaan tiiviimmin ja tarkemmin yhdessä Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomakokonaisuuden kehittämisen kanssa.

Ensimmäinen luonnoskokoelma sisältää seuraavat osat:

 • Skeemat sisältyvät skeemapakettiin V9.18
 • Dokumentaatio löytyy Metsätietostandardisanomien versiotaulukosta versiotunnisteella MMT_TV9. Linkki dokumentaatioon sarakkeessa Dokumentaatio. Dokumentaation lukuvinkki löytyy tästä linkistä.
 • Tietosisällön ja pakollisuudet määrittelevä excel-tiedosto löytyy tästä linkistä. Tiedosto sisältää ”lukuohjeet” omalla välilehdellään.
 • Tietosisällön ja pakollisuudet määrittelevässä excel-tiedostossa on viittauksia WoodForce-hankkeen excel-muotoisiin määrittelyihin. Nämä tiedostot löytyvät paketoituna tästä linkistä.
 • Pelkistetty luonnos xml-motoisesta rakenteesta pyrkii konkretisoimaan sitä miten tieto käytännössä xml-rakenteissa on jäsennetty. Esimerkki-xml löytyy tekstitiedostona tästä linkistä.

Omavalvontatietojen jäsentäminen virallistettavaan muotoon jatkuu standardointityönä. Edellä olevat luonnokset eivät ole lopullisia ja niihin voi vaikuttaa antamalla palautetta Metsätietojen standardoinnin eri kanavilla.


Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardit (WoodForce)

Tässä osiossa julkaistaan korjuun yleisen sovelluspalvelun sanomaluonnokset. Tässä osiossa toistaiseksi vain työversioita.

Sanomakuvaukset 22.12.2014
Sanomakuvaukset (45 kpl excel-tiedostoja).

Koodistot 22.12.2014
Koodistot (2 kpl excel-tiedostoja). Mukana on kaksi versiota: 1) toisessa edelliseen versioon tehdyt muutokset näkyvissä ja 2) toinen ns. ’clean –versio’ josta muutosmerkinnät poistettu.

Sanomien elementtien nimien käännösehdotuksia
Käännösehdotukset (zip, 6 kpl excel-tiedostoja) (Lisätty 31.7.2014).


Toimenpiteiden toteumatiedot

Sisältää puustotietojen päivitysrakenteet. Sivuston alareunan versiotaulukossa versioiden kirjaintunniste KTOT.

Standardointityön aikaiset esitykset

Luonnostelmat kahdesta erilaisesta toteumatietojen siirtoon soveltuvasta xml-sanomasta. Sanoma 1 soveltuu erityisesti toimenpiteiden (esim. hakkuut ja metsänhoitotyöt) toteumatietojen siirtoon. Katso sisältö ja tarkemmat kommentit esimerkkixml-tiedostosta. Sanoma 2 soveltuu kuviotietojen ja toisaalta jäsentymättömämpien tiedonsiirtotarpeiden hoitamiseen. Katso sisältö ja tarkemmat kommentit esimerkkixml-tiedostosta.

Esimerkkisanoma 1. (Päivitetty 6.9.2012)
Esimerkkisanoma 2. (Päivitetty 6.9.2012)